Java EE ― Informacje ogólne

 
Informacje ogólne | Rekrutacja | Opłaty | Program | Wiadomości | Kontakt | Prowadzący
Java EE — produkcja oprogramowania
CEL STUDIÓW
Celem studiów podyplomowych „Java EE ― produkcja oprogramowania” jest przekazanie wiadomości na temat sposobów programowania i narzędzi na platformie Java EE, które umożliwią absolwentowi samodzielne tworzenie i uruchamianie programów spełniających odpowiednie kryteria przydatności, stawiane przez firmy zajmujące się produkcją oprogramowania.
DLA KOGO SĄ PRZEZNACZONE STUDIA
Studia są przeznaczone dla osób wykazujących zainteresowanie produkcją oprogramowania w języku Java EE, mających tytuł zawodowy magistra-inżyniera lub równorzędny albo tytuł zawodowym inżyniera, licencjata lub równorzędny, uzyskany na różnych kierunkach studiów.
 
Nauczanie programowania w języku JAVA zaczynamy od podstaw, jednak musimy utrzymywać dość duże tempo nauczania ze względu na pewną liczbę dość zaawansowanych zagadnień poruszanych w ramach programu. Przyszli słuchacze w bilansie czasu powinni uwzględnić naukę własną i prace domowe. Osoby, które nie miały styczności z programowaniem powinny się zastanowić, czy nie mając doświadczeń w programowaniu powinny zapisywać się na te studia, czy raczej nabrać doświadczenia korzystając z innej formy nauczania.
MIEJSCE I TERMINY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia będą prowadzone w pomieszczeniach Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej w wybrane soboty i niedziele w godz. 9:00 - 16:30 (7 - 8 sobót i niedziel w semestrze).

Uwaga
Zajęcia będą odbywały się w trybie stacjonarnym, ale gdyby w Politechnice Warszawskiej zostały wprowadzone ograniczenia dotyczące prowadzenia zajęć stacjonarnych, np. w związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, zajęcia mogą być też prowadzona zdalnie z użyciem narzędzi i technik nauczania na odległość. W takim przypadku, zajęcia prowadzone na odległość będą odbywały się z mniejszą intensywnością (po cztery godziny w sobotę i niedzielę), ale z większą częstotliwością. 
Niezależnie od możliwych ograniczeń dotyczących odbywania zajęć na Uczelni, wszyscy słuchacze studiów podyplomowych otrzymują licencję na korzystanie z pakietu Office365 (w ramach ogólnouczelnianej licencji dla pracowników i studentów), w tym uczelniane konto poczty elektronicznej oraz możliwość korzystania z aplikacji Teams, która jest głównym narzędziem używanym w nauczaniu zdalnym w Politechnice Warszawskiej.
STANDARDY

Studia spełniają wymagania określone przez:

  1. Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  2. Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej 
    – załącznik do Uchwały nr 428/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej (z późniejszymi zmianami).
 
  Rekrutacja »