dla kandydatów

dla słuchaczy

Instytut Informatyki PW

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

 

STUDIA PODYPLOMOWE
Grafika komputerowa — metody i narzędzia

2 semestry

rekrutacja trwa

 

Edycja GR18Z03

początek zajęć: 6 października 2018 r.

 

 

Zapraszamy na spotkanie z wirtualną rzeczywistością

 

Doświadczony zespół wykładowców,

Nowoczesne oprogramowanie,

Specjalistyczny sprzęt,

Interesujący program nauczania.

 

Informacja o warunkach studiowania

dla edycji GR18Z03

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z metodami i narzędziami grafiki komputerowej, w tym grafiki wektorowej i rastrowej 2D w takich zastosowaniach, jak przygotowanie: do druku, Internetu i multimediów, grafiki 3D wraz z animacją, a także zapoznanie z technologiami produkcji cyfrowych filmów animowanych do celów promocyjnych, reklamowych i edukacyjnych.

STANDARDY

Studia spełniają wymagania określone przez:

1) Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw,

2) Uchwałę nr 266IXL VIII/20 15 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 11 marca 2015 r. (Regulamin Studiów Podyplomowych).

DLA KOGO SĄ PRZEZNACZONE STUDIA

Studia są przeznaczone dla osób wykazujących zainteresowanie metodami i narzędziami grafiki  komputerowej i mających tytuł zawodowy magistra-inżyniera lub równorzędny albo tytuł zawodowym inżyniera, licencjata lub równorzędny, uzyskany na różnych kierunkach studiów.

PROGRAM NAUCZANIA

W ramach programu przekazuje się aktualną wiedzę na temat algorytmów i metod grafiki komputerowej, a także współczesnych narzędzi graficznych, zarówno firmowych, jak i ogólnodostępnych, przeznaczonych do modelowania, wizualizacji i animacji.

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Program studiów ma charakter techniczno-praktyczny i obejmuje 240 godz. zajęć (w tym 158 godzin zajęć laboratoryjnych i projektowych), realizowanych w ciągu dwóch semestrów.

 

 

Liczba godz.

Nazwa przedmiotu/kod

Treść przedmiotów

Prowadzący

Wykł.

Ćw.

Razem

SEMESTR 1

 

 

Metody grafiki komputerowej

MGK

(egz.)

Informacje o metodach wyświetlania obrazów 2D na współczesnych moni­torach.  Podstawowe algorytmy tworzenia obrazu pikselowego, rysowanie odcinków, okręgów, wypełnianie, obcinanie, metody anty­aliasingu. Barwa w grafice komputerowej. Podsta­wowe przekształcenia geometryczne na płaszczyźnie. Krzywe Béziera. Metody modelowania obiektów 3D.  Ciąg obli­czeń związanych z renderingiem. Metoda śledzenia promieni. Informacja o metodzie energetycznej. Wprowadzenie do animacji.

W połowie semestru przewidziany jest sprawdzian z grafiki 2D, a na końcu semestru planowany jest egzamin z całego przedmiotu.

J. Zabrodzki

16

--

16

Grafika 2D

G2D

Podstawy tworzenia grafiki wektorowej. Klasy obiektów. Transformacje. Modyfikatory kształtów podstawowych. Zasady kształtowania krzywych. Obrys i wypełnienie. Kopiowanie atrybutów. Edycja obiektów. Kopiowanie i klonowanie. Tekst artystyczny i akapitowy. Style tekstu. Ustawianie tekstów wzdłuż krzywej. Efekty specjalne. Obwiednie i de­formacje. Metamorfoza. Narzędzia pomocnicze. Przyciąganie do siatki, do obiektów i do prowadnic. Konwersja i eksport map pikseli. Trasowanie. Opcje tworzenia plików PDF. Przygotowanie pracy do druku. Przygotowanie stron internetowych i ich umieszczanie na serwerze.

R. Kożuszek

12

20

32

Przetwarzanie obrazów

POB

Formaty obrazów cyfrowych. Metody kompresji. Przestrzenie barw i ich zmiany. Metody interpolacji obrazów. Rozdzielczość. Metody druku i ich wpływ na wymagane parametry obrazów. Poprawa jakości obrazów. Histogramy, filtracja liniowa i mor­fologiczna. Binaryzacja obrazów. Wyostrzanie. Korekcje tonalne. Narzędzia do tworzenia obrazów rastrowych: pędzle, rozpylacze, gumki. Parametry narzędzi. Wy­cinanie. Wykorzystanie gradientów. Tworzenie figur geometrycznych i teks­tów. Tworzenie masek i wykorzystanie przezroczystości. Wyznaczanie konturów ręczne i automatyczne. Metody podmiany tła. Zmiany kolejności warstw. Animacje. Zapewnienie ciągłości ruchu. Wykorzystanie sekwencji obrazów. Zapamię­tywanie animacji.

C. Stępień

K. Chabko

12

20

32

Grafika 3D

G3D

Bryły parametryczne. Parametry obiektów. Deformacje za pomocą modyfikatorów. Stos modyfikatorów. Kopiowanie modyfikatorów. Splajny. Metoda przesuwania przekrojów. Operacje boolowskie. Konwersja obiektów na siatki i powierzchnie NURBS. Sterowanie gładkością fragmentów siatek. Transformacje. Układy współrzędnych. Ułatwienia edycji. Piwoty. Parametry okien roboczych. Ukrywanie obiektów. Parametry wizualizacji. Właściwości optyczne powierzchni. Kanały teksturowania. Pojęcie materiału. Tekstury proceduralne i mapy pikseli. Wypukłości sterowane teksturami. Kamery. Modele źródeł światła. Metody genero­wania cieni. Edytor materiałów. Biblioteki materiałów. Skryptowe metody opisu sceny. Druk 3D. Technika druku 3D. Budowa drukarki. Prototypowanie.

K. Gracki

12

20

32

 

 w semestrze

 

112

SEMESTR 2

 

 

Animacja

ANI

Animacja obiektów parametrycznych i ich modyfikatorów. Ścieżki i kontrolery ruchu. Wiązanie ścieżek. Tekstury i materiały animowane. Symulacje dynamiczne.. Parametry obiektów i stany początkowe. Kolizje. Wykonywanie symulacji. Zapamiętywanie stanu symulacji. Wprowadzanie do sceny. Obiekty sztywne, elastyczne, tkaniny. Systemy cząstek. Emiter, parametry. Rodzaje cząstek. Deflektory. Grawitacja. Rozmnażanie cząstek na skutek zdarzeń. Efekty specjalne. Kinematyka odwrotna.  Hierarchie. Parametry solwerów. Kinematyka odwrotna dla hierarchii liniowej i rozgałęzionej. Sprężystość węzłów. Systemy kości. Tworzenie szkieletów i powlekanie skórą. Przykład realizacji systemu udo-podudzie wraz ze skórą. System Biped. Ustalanie parametrów. Tryby edycji. Tworzenie póz. Wczytywanie ruchu z systemów rejestracji ruchu. Grupy ludzi i stada zwierząt. Włosy i futra. Parametry. Tworzenie filmów cyfrowych. Scenariusz i scenopis. Komiks. Gramatyka języka filmowego. Zasada trójkąta. Zdjęcia próbne. Rendering próbny i końcowy. Sterowanie kamerami. Montaż końcowy. Efekty specjalne.

C. Stępień

12

20

32

Multimedia

ML

Podstawowe pojęcia i techniki. Przetwarzanie informacji muzycznych z urządzeń wejściowych, nośników danych (CD-Audio) oraz Internetu. Dodawanie efektów i usuwanie szumów z dźwięku. Edycja wielościeżkowa. Akwizycja informacji video. Poprawianie ujęć wideo. Konwersja nagrań wideo. Metody kompresji. Łączenie ujęć wideo z ścieżkami audio oraz obrazami stałymi i uzupełnianie nagrań wideo tekstem. Produkcja nagrań wideo w popularnych formatach plików. Techniki publikowania informacji multimedialnych.

K. Chabko

6

10

16

Narzędzia grafiki komputerowej

NGK

Wybrane narzędzia do tworzenia i edycji rastrowej wektorowej grafiki 2D. Zapoznanie się z zasadami korzystania (licencja, zalety itp.), z interfejsem graficznym oraz specyficznymi cechami oprogramowania do edycji i przetwarzania grafiki rastrowej i wektorowej 2D na przykładzie takich programów, jak OpenOffice Draw, GIMP itd. Wybrane narzędzia do tworzenia i edycji grafiki 3D. Zapoznanie się z zasadami korzystania (licencja, zalety itp.), z interfejsem graficznym oraz specyficznymi cechami oprogramowania do edycji i przetwarzania grafiki 3D w programach Blender, Autodesk Maya itp. Środowisko publikacji i tworzenia witryn internetowych Joomla. Podstawy języka HTML oraz metod tworzenia stron i witryn WWW.

K. Chabko

C. Stępień

R. Kożuszek

12

20

32

Projekt końcowy

PRK

Student realizuje samodzielnie pod opieką prowadzącego krótki film reklamowy na zadany temat zawierający: scenariusz, scenopis, scenę trójwymiarową z efektami specjalnymi, łączenie z obrazem rzeczywistym, napisy i dźwięk. Tematy indywidualne są wydawane na początku semestru. W połowie semestru słuchacz przedstawia postępy w realizacji tematu. Na za­kończenie praca jest prezentowana przed komisją oceniającą i grupą słuchaczy. Planowany czas prezentacji zawierającej wyświetlenie filmu, omówienie podstawowych zagadnień wraz z wy­jaśnieniami, jak zostały rozwiązane, oraz z odpowiedziami na pytania wynosi ok. 30 min. Szczegóły

J. Zabrodzki

C. Stępień

--

48

48

 

 w semestrze

 

128

 

Razem

240

 

 

 

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ I TERMIN INAUGURACJI

Zajęcia będą prowadzone w pomieszczeniach Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej w formie spotkań sobotnio-niedzielnych (7-8 spotkań w semestrze w godzinach 9:00 - 16:30).

Inauguracja zaplanowana jest na dzień 6 października 2018 r. o godz. 9:00. Pierwsze zajęcia rozpoczną się bezpośrednio po inauguracji.

PROCEDURA PRZYJĘCIASPOSÓB REKRUTACJI

Procedura przyjęcia składa się z następujących kroków:

a) Rejestracja kandydatów poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW”; za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie https://rekrutacja.pw.edu.pl/

b) Dostarczenie przez kandydatów do sekretariatu Studiów wymaganych dokumentów (w tym wniosku) w celu analizy pod względem formalnym. Prosimy o dostarczenie dokumentów bezpośrednio po zarejestrowaniu się. O kolejności przyjęć decyduje kolejność składania wniosków do sekretariatu.

c) W przypadku odpowiedniej liczby zainteresowanych przejście do punktu d) w przeciwnym wypadku odwołanie rekrutacji;

d) Przydzielenie kandydatom indywidualnych kont, na które będą zobowiązani wpłacić pierwszą ratę przed dniem 4 września 2018 r.

e) W przypadku odpowiedniej liczby wpłat przejście do punktu f) w przeciwnym wypadku odwołanie rekrutacji i zwrot wpłat na konta kandydatów;

f) Indywidualne decyzje o przyjęciu każdego kandydata na studia.

g) Podpisanie indywidualnych umów.

 

Decyzję o przyjęciu na Studia podejmuje się na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydatów.

Rejestracja kandydatów na studia podyplomowe odbywa się poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW” za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie https://rekrutacja.pw.edu.pl/

 

W załączeniu: Tryb postępowania przy rejestracji i zapisach kandydatów

 

Bezpośrednio po zarejestrowaniu się w systemie prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu studiów z następującymi dokumentami:

1.

dyplom ukończenia studiów wyższych albo poświadczony odpis,

2.

wniosek o przyjęcie na studia zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych w PW (formularze do zapoznania się: regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej, zmiany w regulaminiewzór umowy),

3.

dwie fotografie o wymiarach ok. 3,5 × 4,5 cm,

4.

dowód wpłaty pierwszej raty. UWAGA: Prosimy o wpłacanie dopiero po nadaniu indywidualnych numerów kont.

 

Dokumenty przyjmujemy do 4 września 2018 r. Jeśli wcześniej zbierze się wystarczająca liczba chętnych (decyduje kolejność składania dokumentów w sekretariacie) przyjmowanie dalszych wniosków będzie zablokowane.

Studia  będą uruchomione, jeżeli zbierze się odpowiednia liczba chętnych.

 

OPŁATY

Studia są finansowane całkowicie z wpłat uczestników. Koszt Studiów wynosi 7050 zł. Opłaty są wnoszone w dwóch ratach:
pierwsza rata 3700 zł do 4 września 2018 r.,
druga 3350 zł do 15 lutego 2019 r.

Opłaty słuchaczy są ewidencjonowane na podstawie dowodów wpłat, które każdorazowo po dokonaniu wpłaty należy koniecznie dostarczyć do sekretariatu Studiów Podyplomowych, celem sporządzenia kopii. Ostateczne zaksięgowanie danej wpłaty następuje po wpłynięciu jej na konto Politechniki Warszawskiej.

Dowody wpłat należy przechowywać przez cały okres Studiów. W przypadku wystąpienia nadpłaty (np. na skutek przekazania stypendium przez sponsora), będzie ona zaliczona na poczet przyszłych wpłat. Zwrot nadpłaconej sumy słuchaczowi odbywa się jednorazowo, po ukończeniu przez niego Studiów, zbilansowaniu i zaksięgowaniu wszystkich wpłat.

UWAGA1: Faktury będą wystawiane automatycznie jeśli zgłoszą Państwo taką potrzebę we wniosku. W celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień prosimy kontaktować się z księgowością Instytutu Informatyki, tel. 22 234 7664.

UWAGA2: Zwracamy uwagę kandydatom, że w ramach własnej aktywności mogą się ubiegać o wsparcie finansowe studiów podyplomowych z różnych źródeł, takich jak prezydenci miast, wójtowie, urzędy zatrudnienia, firmy zatrudniające kandydatów albo firmy zajmujące się redystrybucją środków unijnych w ramach programów edukacyjnych (program edukacyjny https://open.frp.pl). Wsparcie może polegać na sfinansowaniu kosztów studiów, bądź udzieleniu kredytu częściowo umarzanego w chwili ukończenia studiów.

 

 

Z tytułu opłat za studia podyplomowe faktury mogą być wystawione wyłącznie na nabywcę usługi edukacyjnej czyli osobę („Słuchacza” studiów podyplomowych), która zawiera z Uczelnią umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej stanowiącą zał. nr 7 do uchwały nr 332/XLVIII/2015 Senatu PW z dnia 23.09.2015 r. W przypadku, gdy opłata za studia podyplomowe wnoszona jest przez firmę, istnieje możliwość, aby na fakturze firma ta została wskazana jako płatnik, a uczestnik studiów podyplomowych jako nabywca usługi edukacyjnej. W takiej sytuacji niezbędne jest przekazanie przez firmę stosownego pisma zawierającego m.in. dokładne dane potrzebne do wystawienia faktury.

INFORMACJE OGÓLNE

Sekretariat Studiów Podyplomowych „Grafika komputerowa — metody i narzędzia”

Adres: 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 204 - Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej.

Bożenna Skalska, tel. 22 234 7432, fax: 22 234 6091. mailto:bsk@ii.pw.edu.pl    

 

 

 Lista studiów podyplomowych prowadzonych przez Instytut Informatyki PW

 

 

 

* * *

 

8.06.2018